„Финит Софтуер Системс“ стартира проект по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020

На 2 април 2018 г.  „Финит Софтуер Системс“ ЕООД стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.022-0070-C01 по процедура „Специфични обучения“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инициативата е част от стратегията на компанията за системно подобряване на качеството и разгръщане на потенциала на служителите. Предвижда се заложените в проекта външни и вътрешни обучения да подпомогнат трансфера на знания сред служителите на „Финит Софтуер Системс“ ЕООД и да допринесат за оптимизиране на процесите по планиране, проектиране, имплементиране и поддръжка на софтуерни решения за клиентите на компанията.

В рамките на програмата като вътрешни обучители ще се изявят някои от най-отдавнашните служители на компанията, които ще споделят дългогодишния си опит в разработката на софтуерни решения за нуждите на хотелиерството, туристическата индустрия и др.

Одобрените по проекта външни обучения засягат теми като управление на качеството, приоритетите и времето; водещи технологии и езици за програмиране; методологии за управление на проекти и пр. Те целят надграждането на умения от ключово значение за служителите на компанията в ежедневната им работа.

Всички обучения ще бъдат разработени съгласно индивидуалните нужди на „Финит Софтуер Системс“ ЕООД, а изборът на доставчици ще се извърши чрез публични търгове.

Продължителността на проекта е 22 месеца, а общият бюджет възлиза на 82 520,56 лв., от които 74 268,50 безвъзмездна помощ.

Повече за целите на проекта тук: Съобщения за информираност ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС ЕООД

Leave a Reply